Diskusjonsoppgave: Gir skolen barna optimale utviklingsmuligheter?

Et hett tema i norsk politikk de siste årene har vært hvordan undervisningen i skolen bør legges opp for å gi elevene best mulige forutsetninger for læring og utvikling. En stadig omdiskutert løsning er nivådeling i klassene; altså å dele klassen inn i grupper ut i fra elevenes kunnskaps- og/eller selvstendighetsnivå. Hva slags innvirkning vil dette kunne ha på skoleelevenes sosiale og intellektuelle utvikling?

 

Nedenfor finner du lenker til to artikler som fra ulike synsvinkler diskuterer vellykketheten av nivådelte klasser. Les gjennom dem og diskuter så oppgavene i små grupper.

 

 

  • Er det rettferdig at faglig sterke elever skal bli ”holdt igjen” av at andre i klassen ikke lærer like fort?
  • Hva tror dere er mest fordelaktig for elever som sliter faglig; å ha dyktigere klassekamerater å se opp til og lære av, eller å få være i en gruppe der de slipper å føle seg underlegne?
  • Med utgangspunkt i Eriksons utviklingsteori, tror dere nivådeling kan være mer vellykket for elever i en viss fase enn i andre?
  • Hva slags forskjeller kan oppstå i det sosiale miljøet mellom grupper som er inndelt på denne måten?
  • Se tilbake til eksemplet med Magnus på side 59 i boken. Gitt at intelligens og personlighet er et resultat av samspillet mellom arv og miljø, hvilke fordeler og ulemper kan det ha å sette en elev i en gruppe bestående av elever med lignende forutsetninger?