Diskusjonsoppgave: Ser du noe annet enn jeg?

Som du har lest i kapittel 3 er det mye som påvirker vår persepsjon; vi tar inn omgivelsene gjennom et par ”briller” som er formet av våre erfaringer, preferanser og forventninger. Kan det dermed tenkes at det kan være kulturelle tendenser i persepsjon? Ser du noe annet enn jeg, hvis vi har vokst opp i ulik kultur?

 

Følg lenkene nedenfor og diskuter deretter oppgavene i små grupper.

 

 

  • Hvilke kulturforskjeller er det forskerne bak de to eksperimentene bruker til å forklare resultatene sine?
  • Har dere selv opplevd noen forskjeller i kultur og/eller mentalitet hos ulike folkegrupper, som er så store at dere tenker de kan føre til forskjeller i tolkning av sanseinntrykk?
  • I boken nevnes det at motivasjon og interesser kan innvirke på persepsjonen. Prøv å beskrive hvordan en person som for eksempel i høy grad er religiøst motivert kan persipere omgivelsene annerledes enn en som ikke er religiøs. Hva kan konsekvensene bli?
  • Hvordan kan og bør en skole legge til rette for at elever med ulik bakgrunn vil tolke undervisningen forskjellig?