Diskusjonsoppgave: Hvor nyttig er det å jobbe i gruppe?

I teorien er gruppearbeid mer effektivt enn at enkeltindivider løser en gitt oppgave hver for seg. Man kan fordele arbeidet så det går fortere, gruppens samlede kompetanse er langt større enn hos hvert enkelt medlem, og reaksjoner og feedback fra de andre i gruppen kan gjøre at man tar mer ansvar for kvaliteten på ens eget arbeid. Likevel er det ofte at utfallet av gruppearbeidet blir det stikk motsatte av dette. Hva er det som skjer?

 

Følg lenkene nedenfor, og diskuter så spørsmålene i små grupper.

 

  • Etter å ha lest avsnittene ”Vi vil ikke,” ”Vi tør ikke” og ”Vi kan ikke” i Magma-artikkelen, hva slags eksempler har dere på situasjoner hvor dere selv har opplevd ett eller flere av disse problemene? Finner dere noen tendenser i person- eller situasjonsfaktorene i grupper hvor dette har oppstått?
  • Cass Sunstein skriver at man gjennom deltagelse i grupper tilegner seg meninger og verdier man ellers ikke ville hatt. Hvilke holdninger finner dere hos dere selv i dag, som trolig er påvirket av en eller annen gruppe dere er eller har vært medlem i? Finner dere noen holdninger som ikke er påvirket på denne måten?
  • Et av fenomenene Sunstein beskriver er ”cyber-balkanisering” – at man med dagens ubegrensede tilgang på informasjon kan søke seg til kilder som bekrefter ens eksisterende synspunkter. Prøv å finne frem til et tema som medlemmene i gruppen deres har ulike meninger om. Finnes det forskjeller i hva de ulike medlemmene ”vet” om dette temaet, dvs. hvilke informasjonskanaler de har basert synspunktene sine på?
  • I sin artikkel skriver Aksel Kjær Vidnes om ”kollektiv ansvarspulverisering,” som bl.a. førte til at en amerikansk kvinne ble drept i et langvarig overfall uten noen som helst inngripen fra de mange tilhørerne. Tenk dere at dere fikk i oppgave å formulere et lovverk som skal forhindre at slikt skjer. Hva slags lover ville dere foreslått, og hvordan skulle disse blitt håndhevet i praksis?
  • Lag en liste over ulike oppgaver, og del dem inn i oppgaver som dere synes blir best løst på egenhånd og i gruppe. Hvilke likhetstrekk finner dere ved oppgavene i hver kategori?