Temaoppgave 13.1: Zubins stress-sårbarhetsmodell

Joseph Zubin var en amerikansk psykiater som i 1970-årene lanserte en modell for hvordan man kan utvikle schizofreni. Siden har modellen også blitt brukt til å forklare flere andre psykiske lidelser.

I Prezi-presentasjonen det er lenket til nedenfor får du en kjapp introduksjon til Zubins modell. Med sårbarhet menes at man fra før av er disponert, for eksempel gjennom arv, for å utvikle den gitte lidelsen. Stress er en samlebetegnelse på ytre faktorer, det vil si i omgivelsene, som kan være med på å føre til at man utvikler lidelsen.

Jobb sammen to og to. Se på diagrammet som viser Zubins stress-sårbarhetsmodell. Den ene av dere skriver en kort fortelling om en person som utvikler schizofreni på den måten som er vist øverst til venstre i diagrammet; den andre skriver en fortelling der personen utvikler schizofreni slik som det er vist nederst til høyre. Les deretter fortellingene for hverandre og sammenlign dem. Virker en av dem mer sannsynlig enn den andre, eller er begge like sannsynlige? Hva vil skje dersom en både er sårbar og blir utsatt for mye stress?