Diskusjonsoppgave: Gode og «dårlige» kilder

Gå sammen to og to, og bli enige om et tema fra en av psykologibøkene som dere skal se litt nærmere på. Deretter jobber dere hver for dere: Begge skal skrive en kort tekst (omtrent en halv side) med fakta om dette temaet, som er basert på informasjon funnet på nettet. Den ene av dere skal søke seg frem til kilder som virker så seriøse og ordentlige som mulig. Den andre skal prøve å finne frem til den motsatte formen for kilder: reklame, propaganda, subjektive erfaringer fra ikke-fagpersoner, og så videre. Gjør gjerne oppgaven «Sjekkliste for kildekritikk» (se under menyen "Oppgaver" her i kapittel 2) først, og bruk sjekklisten deres fra denne oppgaven som hjelpemiddel. Den ene skal altså bare bruke kilder som oppfyller kriteriene, mens den andre skal bruke kilder som oppfyller så få av kriteriene på sjekklisten som mulig. Deretter skriver begge hver sin tekst med de «faktaene» dere har funnet fra hver deres kilder.

Sammenlign tekstene. I hvilken grad er faktaene dere har funnet frem til, forskjellige? Finnes det likheter? Hva kan dere si om hvordan innholdet dere har funnet, er påvirket av motivene til de som har lagt det ut på nettet?