Filmforslag til temaer i Psykologi 1-boka

Vi har samlet en del forslag til spillefilmer som kan egne seg som utgangspunkt for diskusjoner rundt temaer i boka. Filmene er sortert etter kapittel i boka.

   

Kapittel 1: Psykologiens historie

Tema: Psykologi før og nå

Filmer:

Gjøkeredet (drama, USA 1975)

Ei rocka jente (drama, USA 1998)

Shutter Island (thriller, USA, 2010)

 

Disse filmene tar for seg behandling av psykisk syke på 1950- og 60-tallet. Hvilke behandlingsmetoder finner du her som virker lite aktuelle i psykologien og psykiatrien i dag? Hva sier disse behandlingsmetodene deg om synet på psykologi og psykisk sykdom i det forrige århundret, og hvordan skiller dette seg fra ditt inntrykk av dagens syn? Finner du likheter mellom filmene og det du kjenner til av moderne psykologi?

 

Kapittel 2: Psykologien i dag: Forskning og praksis

Tema: Misforstått korrelasjon/årsakssammenheng

Film: Den fabelaktige Amelie fra Montmartre (komedie, Frankrike 2001)

I løpet av de første 10 minuttene av filmen får vi se to eksempler på hvordan årsakssammenhengen mellom to eller flere variabler kan misforstås:

  1. Faren til Amelie tror at hun har en hjertefeil fordi hun har så høy puls hver gang han undersøker henne. Hva er den egentlige årsaken til den høye pulsen hennes?
  2. Hva slags konsekvenser tror Amelie at fotograferingen hennes har, og hvordan har hun blitt lurt til å tro dette?

 

Kapittel 4: Menneskets utvikling

Tema: Modellæring

Film: Mafiabrødre (krimdrama, USA 1990)

Hvilken rolle spiller modellæring i Henrys vei til å bli et medlem av mafiaen? Hvordan tror du livsstilen og atferden hans blir påvirket av modellæring?

 

Tema: Utvikling av identitet i ungdomsalderen

Film: Breakfast Club (dramakomedie, USA 1985)

Studer identiteten til de fem skoleelevene i filmen. Hvordan vil du beskrive identiteten til hver av dem, og hvordan kommer den til uttrykk? Uttrykker de identiteten sin bevisst eller ubevisst, eller begge deler? Finner du eksempler på at identiteten deres endrer seg i løpet av filmen?

-Denne filmen kan eventuelt også kobles sammen med kapittel 6 (se lenger ned)

 

Kapittel 5: Behov og emosjoner

Tema: Maslows behovspyramide

Film: Cast Away (drama/eventyr, USA 2000)

Studer Maslows behovspyramide (Psykologi 1, side 123). Hvilke av disse behovene prøver Chuck å tilfredsstille, og hvordan gjør han det? Er det noen av behovene han ikke får tilfredsstilt, eller får tilfredsstilt kun delvis? På hvilken måte kan vi si at behovene spiller en annen rolle i Chucks liv på øya enn de gjør i vår vanlige hverdag?

 

Tema: Emosjoner

Film: Innsiden ut (tegnefilm drama/fantasy, USA 2015)

Hvordan fremstilles emosjonene til Riley, og hvordan påvirker de atferden hennes? Tror du denne filmen gir et riktig bilde av hvordan emosjonene våre fungerer, og reguleres, i hjernen vår? Begrunn svaret ditt.

 

Kapittel 6: Personlighetsutvikling

Tema: Personligheten påvirker hvordan vi oppfører oss i ulike situasjoner (se også kapittel 4 over)

Film: Breakfast Club (dramakomedie, USA 1985)

Hvilken betydning kan personligheten til de fem skoleelevene ha for hvordan de oppfører seg, kler seg, og så videre? Se gjennom beskrivelsen av de ulike personlighetstrekkene i femfaktormodellen (Psykologi 1, side 160-162). Hvordan tror du hovedpersonene skiller seg fra hverandre ut i fra disse trekkene?

 

Tema: Personlighet, karriere og livsstil

Film: The Wolf of Wall Street (drama, USA 2013)

Se gjennom beskrivelsen av de ulike personlighetstrekkene i femfaktormodellen (Psykologi 1, side 160-162). Hvilke trekk tror du Jordan scorer høyt på, og hvilke scorer han lavt på? Hvordan er personligheten hans med på å påvirke utviklingen i karrieren hans? Hvilke andre sider ved livet og livsstilen hans vil du si at er påvirket av personlighet?

 

Tema: Selvrealisering

Film: Billy Elliott (drama/komedie, Storbritannia 2000)

Forklar hvordan denne filmen viser at selvrealisering er et viktig behov for Billy. Hvilke former for ytre påvirkning er han villig til å trosse for å få realisert seg selv? Hvilke andre eksempler på selvrealisering finner du i filmen?

 

Tema: Verdier

Film: Gran Torino (drama, USA 2008)

Hvordan endrer Walt sine verdier seg i løpet av filmen? Hva tror du hadde vært med på å forme de opprinnelige verdiene hans, og hva er det som får dem til å endre seg?

 

Kapittel 7: Hukommelse, intelligens og kreativitet

Tema: Hukommelse

Film: Tilfellet Henry (drama, USA 1991)

Hvilke utfordringer opplever Henry som følge av hukommelsestapet? Hvordan er hukommelsestapet med på å føre til de forandringene han går gjennom? Hva synes du denne filmen sier om hvilken rolle hukommelsen vår spiller i livet vårt?

 

Tema: Intelligens

Film: Den enestående Will Hunting (drama, USA 1997)

Hvordan blir den høye intelligensen til Will formidlet i filmen? Hvorfor tror du han løser matematikkoppgavene på tavlen i smug, i stedet for å vise seg fram? Hvilke hindringer står han ovenfor for å få benyttet intelligensen sin til det fulle?

 

Tema: Kreativitet

Film: The Imitation Game (drama, brit.-am. film, 2014)

Du har lest (Psykologi 1, side 211) at kreativitet blant annet handler om å se nye sammenhenger. Hvordan kommer Alans evne til å se nye sammenhenger frem i filmen? Alan fremstilles som en litt spesiell person, som ikke alle kommer overens med. Tror du noen av hans personlige egenskaper (repetér gjerne kapittel 6 om personlighet) henger sammen med kreativiteten hans? Er det i så fall kreativiteten som forårsaker disse egenskapene, eller motsatt?

 

Kapittel 8: Læring, motivasjon og læringsstrategier

Tema: Indre og ytre motivasjon

Film: Mathilda (fantasy/komedie, USA 1996)

Finn eksempler i filmen på hvordan Miss Honey oppmuntrer elevene til å ha en genuin interesse for fag og læring (indre motivasjon), mens Miss Trunchbull primært motiverer dem ved bruk av straff (ytre motivasjon). Diskuter med en medelev: hvilke former for belønning og straff bør man ha på skolen, hvis noen? Er svaret forskjellig for barne-, ungdoms- og videregående skole? Hvordan blir motivasjonen og læringen påvirket, i deres erfaring, ved bruk av belønning og straff?

 

Kapittel 9: Psykologiens biologiske grunnlag

Tema: Sansene våre

Film: Stuntrytteren (drama, USA 1991)

Les om synet i boken (Psykologi 1, side 265) eller søk opp informasjon om denne sansen på nettet. Prøv å bruke kunnskapene dine om synet til å forklare hva som skjer med Sonora. På hvilken måte lærer hun seg å hanskes med det å miste synet, slik at hun kan fortsette som stuntrytter?

 

Tema: Hormoner og kjønnsidentitet

Film: Becoming Chaz (dokumentar, USA 2011)

Hvilke former for forandring må til for at Chastity skal bli en mann, og hvilken rolle spiller hormoner i denne sammenhengen?

 

Kapittel 10: Evolusjonspsykologi

Tema: Arv og miljø

Film: Crazy/beautiful (drama/romantisk film, USA 2001)

Nicole og Carlos er to vidt forskjellige personer: de lever helt forskjellige liv, de oppfører seg ulikt, og de har forskjellige ønsker og behov. Hvordan vil du forklare disse forskjellene ved hjelp av arv, altså genene deres? Hvordan kan forskjellene forklares ved hjelp av miljøet de lever i?

 

Tema: Eneggede tvillinger

Film: Foreldrefellen (drama/romantisk film, USA 1998)

Annie og Hallie er genetisk helt like. Hvordan har oppveksten deres gjort at de likevel har blitt nokså forskjellige? Hvordan har Hallie blitt mer lik faren sin og Annie mer lik moren, selv om de i utgangspunktet har like mye av begge foreldrenes gener? Hvilke utfordringer møter jentene på når de skal ta hverandres plass? Forklar for en medelev hva denne filmen sier om betydningen av miljøet i oppveksten.

 

Kapittel 11: Livskvalitet

Tema: Ulike former for livskvalitet

Film: De urørlige (dramakomedie, Frankrike 2011)

Med utgangspunkt i det du har lest i kapittel 11, beskriv livskvaliteten til Philippe og Driss. Har de ulik oppfatning om hva som er nødvendig for å ha god livskvalitet? Blir de mer like i denne oppfatningen i løpet av filmen?

 

Tema: Sosiale relasjoner og livskvalitet

Film: Into the wild (drama, USA 2007)

Beskriv hvordan Christophers syn på livskvalitet utvikler seg i løpet filmen. Hvordan tror du livssituasjonen hans i begynnelsen av handlingen påvirket synet hans på livskvalitet den gangen, og hva er det som får ham til å endre mening til slutt?

 

Tema: Stress og prestasjonsangst

Film: Black Swan (drama/spenning, USA 2011)

Hvordan påvirkes Nina av stress og prestasjonsangst i sitt arbeid med hovedrollen i Svanesjøen? Hvordan går dette utover andre områder av livet hennes? Prøv å finne forslag til noe Nina kunne gjort annerledes for å håndtere stresset og angsten bedre.

 

Tema: Rusmidler

Film: Requiem for a dream (drama, USA 2000)

Beskriv avhengighetsproblemene til hver av de tre hovedpersonene: Sara, Harry og Marion. Hva tror du de kommer av? Finner du noe i livene deres som de prøver å flykte fra gjennom rusen? Virker det som om rusmidlene er uheldige for livskvaliteten deres i begynnelsen? Beskriv hvordan forholdet mellom rus og livskvalitet utvikler seg underveis i handlingen.

 

Kapittel 12: Kriser

Tema: Livskrise

Film: Youth in Revolt (dramakomedie, USA 2009)

Beskriv livskrisen Nick befinner seg i. Hvordan er François Dillinger et uttrykk for denne krisen? Hvilke eksempler finner du på at Nick håndterer livskrisen på en uheldig måte? Finner du noen eksempler på at han håndterer den godt?

 

Tema: Traumatisk krise

Film: Hjortejegeren (drama/thriller, USA 1978)

Forklar hvordan opplevelsene til Mike, Steven og Nick i Vietnamkrigen har ført til en traumatisk krise. Hvordan kommer krisen til uttrykk hos de ulike personene? Hvordan fortsetter krisen å påvirke dem lenge etter at de har kommet hjem igjen?