Filmforslag til temaer i Psykologi 2-boka

Vi har samlet en del forslag til spillefilmer som kan egne seg som utgangspunkt for diskusjoner rundt temaer i boka. Filmene er sortert etter kapittel i boka.

 

Kapittel 2: Sosialisering og sosial kompetanse

Tema: Sosialisering

Film: This is England (drama, Storbritannia 2006)

Studer hvordan Shauns nye sosiale miljø påvirker ham når det gjelder utseende, holdninger og atferd. Finner du igjen de tre delene av adaptasjonsprosessen (Psykologi 2, side 38-40) her?

Film: American History X (drama, USA 1998)

Hvilken rolle spiller sosialisering i utviklingen av Dannys holdninger? Hvilke sosialiseringsagenter er med i filmen? 

Tema: Flerkulturelle samfunn

Film: Skru’n som Beckham (ungdomsfilm/dramakomedie, Storbritannia 2002)

Hvilke situasjoner oppstår i filmen som følge av kulturelle forskjeller? Hvilken av Berry's former for kulturell tilpasning (se Psykologi 2, side 64) har Jess? Hva med foreldrene hennes, og søsteren, Pinky? Hvilke personer i filmen utvikler en bedre flerkulturell kompetanse (side 53-55) underveis?

 

Kapittel 3: Grupper og gruppedannelse

Tema: Gruppedynamikk/sosial identitetsteori

Film: Remember the Titans (sportsdrama, USA 2000)

Hvordan endrer gruppedynamikken og fotballspillernes syn på hvem som er "oss" og "dem" seg underveis i filmen? Hvordan påvirkes laget av denne endringen? 

Tema: Felles mål i gruppe

Film: Kongen av Bastøy (drama/action, Norge 2010)

Når går guttene på Bastøy fra å være en tilfeldig samling innsatte til å bli en gruppe med et felles mål? Hva er de i stand til å gjøre som gruppe, som de ikke var i stand til hver for seg?

 

Tema: Gruppepress

Film: Grease (musikal, USA 1978)

Se gjennom scenen der Sandy og Danny ser hverandre igjen for første gang etter skolestart (22:30 - 24:30). Hvordan blir reaksjonen til Danny påvirket av gruppepress?

 

Kapittel 4: Roller

Tema: Roller

Film: Prinsesse på vift (romantisk komedie, USA 1953)

Hvorfor tror du Ann har lyst på en pause fra rollen som prinsesse? Hvordan ser vi at Joe og Irving har forventninger til Ann grunnet prinsesserollen, som påvirker hvordan de forholder seg til henne? På hvilken måte endrer Ann atferd når hun trer ut av og inn i prinsesserollen?

 

Kapittel 5: Påvirkning og endring av holdninger

Tema: Holdninger, kognitiv dissonans

Film: Merchants of Doubt (dokumentar, USA 2014)

Hvilke kilder til påvirkning av holdningene våre til miljøet kommer frem i denne dokumentaren? Hvordan vil du beskrive din kunnskapsdel, følelsesdel og handlingsdel (se Psykologi 2, side 127) når det gjelder klima og miljø? Opplever du noen gang kognitiv dissonans (side 137) i forbindelse med dine miljørelaterte holdninger og handlinger, og hvordan håndterer du denne dissonansen?

 

Tema: Diskriminering

Film: Philadelphia (drama, USA 1993)

Hva slags diskriminering opplever Andrew fra arbeidsgiveren? Hvordan prøver arbeidsgiveren å skjule diskrimineringen? Hvorfor synes ikke partneren i advokatfirmaet at Andrew fortjener sympati for tilstanden sin?

 

Kapittel 6: Ledelse

Tema: Lederstiler, makt

Film: The Last King of Scotland (historisk drama, Storbritannia 2006)

Hvordan vil du beskrive lederstilen til Idi Amin i filmen? Fremstår han som en god leder? Hva slags autoritet (se Psykologi 2, side 173) har Amin, og hva slags maktutøvelse (side 170 - 172) bruker han overfor Nicholas og de andre menneskene rundt seg?

Film: Invictus (drama, USA 2009)

Hvordan vil du beskrive lederstilen til Nelson Mandela i filmen? Fremstår han som en god leder? Elevene kan gjerne se både denne og The last king of Scotland og sammenligne lederne Amin og Mandela.

 

Kapittel 7: Konflikt og konfliktløsning

Tema: Konflikt og konfliktløsning

Film: Adventureland (dramakomedie, USA 2009)

Beskriv konflikten James har med foreldrene sine i begynnelsen av filmen. Hvilken konfliktform har den (Psykologi 2, side 181)? Hvordan utvikler konflikten mellom Em og stemoren hennes seg (se side 186)? Hvilke konflikter oppstår mellom James og Em, og hvordan løses de?

 

Kapittel 8: Kommunikasjon og språk

Tema: Kommunikasjon og språk

Film: Love Actually (dramakomedie, Storbritannia 2003)

Hvordan foregår kommunikasjonen mellom Jamie og Aurélia i begynnelsen, og hvordan utvikler den seg? Beskriv betydningen av ikke-verbal kommunikasjon mellom disse to personene. Hvilken kommunikasjonsform velger Mark overfor Juliet på julaften, og hvorfor tror du han velger akkurat denne? Hvilken rolle spiller kommunikasjon i dramatikken som utspiller seg mellom Natalie og David? Hvor mange tilfeller av ikke-verbal kommunikasjon finner du mellom Sam og Joanna, og mellom John og Judy?

 

Kapittel 10: Massekommunikasjon

Tema: Sosiale medier

Film: The Social Network (drama, USA 2010)

Hva var den opprinnelige ideen bak Facebook? Hva var det som gjorde at Facebook slo an i så stor grad? Hva slags kommunikasjon kunne Facebook tilby, som foreløpig ikke var lett tilgjengelig på tidlig 2000-tallet?

Film: Chef (dramakomedie, USA 2014)

Hvilken rolle spiller sosiale medier i handlingen i denne filmen? Se om du finner minst tre hendelser som ikke ville ha skjedd om ikke det var for sosiale medier. Hvordan går sosiale medier fra å være en ulempe for Carl, til å bli en fordel?

 

Tema: Digital mobbing

Film: Cyberbully (drama, USA 2011)

På hvilke måter gjør digital kommunikasjon at mobbingen Taylor utsettes for blir verre enn om denne kommunikasjonsformen ikke hadde vært tilgjengelig?

 

Tema: Massesuggesjon/deindividualisering

Film: Green Street Hooligans (drama, Storbritannia 2005)

Hvordan kan deindividualisering forklare den voldelige atferden til gjengen til Pete? Hvordan forandrer atferden og holdningene til Matt seg etter hvert som han føler seg som en del av denne gjengen?

 

Kapittel 11 og 12

Tema: Psykisk helsearbeid

Film: 50/50 (dramakomedie, USA 2011)

Hva er det psykologer som Katherine hjelper til med? Hvorfor er Adam så skeptisk til Katherine i begynnelsen, og hvordan endrer dette seg?

Film: K-Pax (drama/science fiction, USA 2001)

Hvordan går Dr. Powell frem for å behandle prot? Hvorfor er det mer utfordrende å behandle prot enn mange av de andre pasientene? Hva er det Dr. Powell etter hvert finner ut om historien bak prot sin tilstand?

Film: Don Juan DeMarco (dramakomedie, USA 1995)

Hvordan havner Don Juan/John på mentalsykehus? Hvorfor insisterer Dr. Mickler på å behandle ham? Hva slags press opplever Dr. Mickler fra andre deler av institusjonen om hvordan Don Juan bør behandles? Hva slags effekt har Don Juan på Dr. Mickler? På hvilke andre måter ser du for deg at psykologer kan bli påvirket av pasientene sine?

 

Kapittel 13: Psykiske vansker og lidelser

Tema: Schizofreni

Film: Et vakkert sinn (drama, USA 2001)

Hvordan finner John ut at han har en psykisk lidelse? Les gjennom delkapittelet om schizofreni i boken (Psykologi 2, side 358-359) og vurder hvordan John passer inn i denne beskrivelsen. Hva slags behandling får han, og hvorfor vil han ikke ta medisinene sine? Hvordan lærer han til slutt å fungere i hverdagen, til tross for lidelsen? 

Tema: Affektive lidelser

Film: It’s Kind of a Funny Story (dramakomedie, USA 2010)

Hvorfor er det vanskelig å stille en diagnose til Craig? Hvilke årsaker finner du til de psykiske vanskene han opplever? Vil du si at bedringen hans skjer gjennom behandlingen han får, eller gjennom tanker og erfaringer han gjør seg om situasjonen sin, eller begge deler?