Litterære tekster til temaer i Psykologi 2-boka

Vi har samlet et utvalg skjønnlitterære tekster, dikt og sangtekster som kan egne seg for å diskutere og reflektere rundt noen av temaene i Psykologi 2. Tekstene er sortert etter det kapittelet de har mest relevans.

 

Kapittel 1: Moderne psykologi

Tema: Populærpsykologi

Tekstressurs: Crazy (sangtekst) – Gnarls Barkley

Sammenlign innholdet i denne teksten med det du har lest om klinisk psykologi (se tabell i Psykologi 2, side 26). Synes du teksten passer godt inn i den vitenskapelige, kliniske psykologien, eller blir den for forenklet og populærpsykologisk? Begrunn svaret ditt. Hvor mange andre låter kommer du på som inneholder ord som crazy, insane, psycho, paranoid eller andre begreper som stammer fra psykologien? Hvordan brukes begrepene i disse låtene?

 

Kapittel 2: Sosialisering og sosial kompetanse

Tema: Sosialisering

Tekstressurs: Jeg ser (dikt) – Sigbjørn Obstfelder

Dette diktet gir en skildring av et samfunn sett utenifra. Prøv å se på ditt eget samfunn og ditt sosiale liv på denne måten, som om du var en utenforstående: hvor mange eksempler på normer, vaner og atferd finner du som du vanligvis tar som en selvfølge, men som sett utenifra ville virke merkelig? Bruk dette tankeeksperimentet til å skrive ned en liste om hva du har «lært» som følge av din sosialisering. Sammenlign listen med en annen i klassen; gjerne en av motsatt kjønn, som har vokst opp i en annen del av kommunen, eller som på en annen måte kan ha hatt en litt annerledes sosialisering enn deg. Hvilke forskjeller og likheter finner dere?

 

Tema: Flerkulturelle samfunn

Tekstressurs: Påfugl (sangtekst) – Karpe Diem; Sommerfuggel i vinterland (sangtekst) – Halvdan Sivertsen

Begge disse sangene handler om det å være innvandrer i Norge. Hvilke likheter finner du i billedbruk og andre virkemidler i de to tekstene? Hvilke forskjeller finner du? Den ene teksten fremstilles fra synsvinkelen til en etnisk nordmann; den andre fra innvandrernes ståsted. Har dette noe å si for innholdet i teksten?

Se om du finner igjen disse temaene fra boken i en eller begge sangtekster:

  • Selvbilde og identitet i flerkulturelle samfunn (Psykologi 2, side 59)
  • Stress i forbindelse med kulturell tilpasning (side 60)
  • Å være mellom to kulturer (side 63-66)

 

 

Kapittel 3: Grupper og gruppedannelse

Tema: Gruppedynamikk

Tekstressurs: Fluenes Herre (roman) – William Golding

Hvordan går guttene på øya fra å fungere som én felles gruppe til å bli splittet i to? Hvilke eksempler på gruppedynamikk (se Psykologi 2, side 80 – 88) finner du igjen i handlingen, og hvordan kan disse forklare den økende fiendtligheten mellom guttene? Hvilke likheter finner du mellom handlingen og resultatene fra Robbers Cave-eksperimentet (side 83)?

- Denne boken kan også kobles sammen med kapittel 10 (se lenger ned)

 

Kapittel 4: Roller

Tema: Roller

Tekstressurs: Emily Dickinson (dikt) – Inger Hagerup

Hva slags rolle er det som skildres her? Diktet er fra 1951 – er dette en rolle som er relevant i dagens samfunn, eller vil du si at den er helt utdatert? Hvilke roller har vi i dag som noen mennesker presses ufrivillig inn i, og hvem er det som står for dette presset? Har du opplevd å befinne deg i en rolle som var uønsket fra din side, og hva gjorde du i så fall i denne situasjonen?

 

Kapittel 5: Påvirkning og endring av holdninger

Tema: Holdninger

Tekstressurs: Zweet (roman) – Marit Kaldhol

Hvilke holdninger finner du hos de tre fortellerstemmene i boken (Lill Miriam, Susan og Ruben)? Hvilke av holdningene er mest forskjellige hos de tre ulike personene, og har de noen holdninger felles? Hvordan formidles holdningene til andre mennesker i omgivelsene deres, og hvordan påvirker personenes holdninger handlingen i boken? Hva tror du fortellingen sier om holdningene til forfatteren?

 

Tema: Fordommer

Tekstressurs: Fallteknikk (tegneserieroman) – Inga Sætre

Hvilke fordommer forventer Rakel å møte som gravid tenåring? Hvilke møter hun i realiteten? Hvordan formidler boken at disse fordommene ikke nødvendigvis er riktige? Hvordan tror du slike fordommer oppstår?

 

Kapittel 6: Ledelse

Tema: Lederstil

Tekstressurs: Man in the mirror (sangtekst) – Michael Jackson

Hvilken teori om ledelse synes du passer best sammen med denne sangteksten; demokratisk ledelse, transformasjonsledelse, situasjonsbestemt eller autentisk ledelse (se Psykologi 2, side 155-163)? Finn argumenter for og imot at de andre teoriene om ledelse stemmer med innholdet i teksten. Diskuter: i hvilken grad har statsoverhoder og andre politikere i dag en tilnærming til ledelse som stemmer overens med det denne sangen formidler? Hva med ledere på arbeidsplasser som dere kjenner til?

 

Kapittel 7: Konflikt og konfliktløsning

Tema: Konflikt i parforhold

Tekstressurs: Flink pike (roman) – Gillian Flynn

Hva handler konflikten om som oppstår mellom Nick og Amy når de flytter til Missouri? Hvilke andre sider ved forholdet deres trekkes etter hvert inn i konflikten? Beskriv hvordan Nick og Amy går gjennom de fem konfliktstadiene (Psykoloigi 2, side 186-193). Får de løst konflikten til slutt?

 

Kapittel 9: God kommunikasjon

Tema: God kommunikasjon

Tekstressurs: Ord over grind (dikt) – Halldis Moren Vesaas

Hva sier diktet om det å respektere hverandres grenser, og hvordan kan dette være viktig for å få til god kommunikasjon? Hvilke av hensynene og tiltakene på side 247-248 i Psykologi 2 kan hjelpe oss til å bli bedre til dette? Hva slags grenser kan det tenkes at vi kan overskride hos motparten, som vil gjøre kommunikasjonen vanskelig? Diskuter denne påstanden: jo nærmere forholdet er mellom to personer, jo færre grenser finnes det for hva som føles passende når de kommuniserer. Derfor må god kommunikasjon ta hensyn til graden av nærhet mellom de to partene.

 

Kapittel 10: Massekommunikasjon

Tema: Deindividualisering

Tekstressurs: Fluenes Herre (roman) – William Golding

- Kan som nevnt slås sammen med kapittel 3.

Hvilke sider ved guttenes liv på øya bidrar til deindividualisering og massesuggesjon? Hvilke konsekvenser får dette? Sammenlign fortellingen med eksperimentet til Diener med kolleger (Psykologi 2, side 291-292): hvilken av de fire kategoriene i eksperimentet gir den beste beskrivelsen av situasjonen til guttene i denne fortellingen? I hvilken grad tror du atferden til guttene ville ha endret seg om foreldrene deres hadde vært tilstede?

 

Kapittel 13: Psykiske vansker og lidelser

Tema: Schizofreni

Tekstressurs: I morgen var jeg alltid en løve (roman) – Arnhild Lauveng

Hvilke faktorer tas frem som mulige årsaker til schizofrenien? Hvilke oppfatninger og forventninger om schizofreni møtte Arnhild på, som ikke viste seg å stemme i hennes tilfelle? Hvilke faktorer bidro til at hun vant over sykdommen?