Eksamen i Psykologi 2

I menyen til høyre finner du forslag til / eksempler på disposisjon for en besvarelse til eksamen i Psykologi 2. Vi har laget disposisjoner til eksamensoppgavene som ble gitt høsten 2014, høsten 2016 og våren 2017.

Psykologi 2-eksamen har en form som kan være krevende for elevene. Oppgaven er svært kortfattet, og elevene skal bruke hele eksamenstiden til å svare på en ganske åpen oppgave. Elevene må løsrive seg fra kapitteltankegangen og se temaer mer på tvers av boka. Det vil være avgjørende å få trening i dette før eksamen, for å klare å levere en god besvarelse. Eksamen våren 2017 besto av to deloppgaver, og ikke en, og avvek derfor i formen fra tidligere gitte eksamener i faget.

Elevene vil ha stor nytte av å lære seg å bruke innholdsfortegnelsen for å få en rask oversikt over temaer som kan være relevante. De bør også venne seg til å sjekke sidehenvisninger underveis i boka. Disse henvisningene knytter temaer sammen på tvers av kapitler.

Det er ingen fasit eller entydig løsning på en eksamen i Psykologi 2. Denne nettressursen er derfor skissert som en tenkt disposisjon, og den inneholder sentrale momenter som bør være med i en god besvarelse.

 

På elevnettstedet er det lagt ut fire eksamenesforberedende oppgaver som kan være nyttig for elevene å jobbe med som en forberedelse til eksamen. Se lenke nedenfor. Der ligger det også en lengre tekst som lærer elevene å strukturere og bygge opp en fagtekst, samt bruke kilder på en riktig måte.