Eksamen Høst 2014

Tema: Ungdom i samspill

Oppgave: Du skal skrive en tekst om ungdom i samspill der du

- forklarer hvordan ungdom bruker kommunikasjon for å akseptere og avvise hverandre

- diskuterer hvordan aksept og avvisning kan påvirke ungdoms psykiske helse

Bruk relevante psykologiske begreper, modeller og/eller teorier i besvarelsen din.

Forslag til disposisjon:

Innledning

 • Forklare kort hva kommunikasjon er, med utgangspunkt i definisjon side 211
 • Beskrive verbal og ikke-verbal kommunikasjon (side 221)
 • Beskrive digital kommunikasjon (side 262-263), og poengtere at dette er en viktig kommunikasjonsform hos ungdom i dag
 • Presentere poengene det skal argumenteres for i hoveddelen av teksten

 

Hoveddel (videre inndelt i to tematiske deler for å tydeliggjøre kobling til eksamensoppgaven)

 

Forklarer hvordan ungdom bruker kommunikasjon for å akseptere og avvise hverandre

 • Forklare og gi eksempler på hvordan aksept og avvisning kan formidles gjennom verbal kommunikasjon
 • Forklare og gi eksempler på hvordan aksept og avvisning kan formidles gjennom ikke-verbal kommunikasjon: ansiktsuttrykk og blikk, gestikulering, kroppsholdning, stemmebruk og tonefall, berøring (side 221)
 • Ekmans forskning på ansiktsuttrykk kan gjerne trekkes frem i forbindelse med punktet over (fordypning side 224): glede, men også sinne og avsky, er universelle ansiktsuttrykk som lett vil kunne oppfattes og tolkes av mottakeren, og kan dermed fungere til å formidle aksept eller avvisning
 • Beskrive uformelt/formelt språk (side 230) og ekskluderende/inkluderende språk (side 231) og argumentere for at formelt og/eller ekskluderende språk kan virke avvisende, mens uformelt og/eller inkluderende språk kan uttrykke aksept
 • God kommunikasjon i grupper (side 250-) kan trekkes inn for å drøfte hvordan en kan akseptere eller avvise noen gjennom kvaliteten på kommunikasjonen. Aksept vil her innebære:
  • Å behandle vedkommende som likeverdig i kommunikasjonen (side 251)
  • Å lytte til det vedkommende har å si (side 252-253)
  • Å respektere vedkommendes verdistandpunkter (side 253)

Mens avvisning innebærer:

  • Ikke å behandle vedkommende som likeverdig
  • Bruk av aggressivitet og ironi (side 252)
  • Ikke å lytte
  • Ikke å respektere verdistandpunkter

 

Diskuterer hvordan aksept og avvisning kan påvirke ungdoms psykiske helse

 • Digital kommunikasjon (kapittel 10):
  • Sosiale medier og sosial sammenligningsteori (side 270-273): oppsummere Vogels forskning som viser at responsen vi får i sosiale medier påvirker selvfølelsen, og argumentere for at positiv respons på våre innlegg i sosiale medier vil formidle aksept, mens negativ eller ingen respons vil kunne oppfattes som avvisning
  • Digital mobbing: hvorfor dette kan være enda verre enn “vanlig” mobbing, og konsekvenser for psykisk helse (side 286-287)
 • Trekke inn stoff fra kapittel 3 om hvorfor grupper dannes (side 75-77): Maslows teori om behov for kjærlighet og tilknytning; evolusjonspsykologi og frykt for å bli utstøtt. Argumentere for at disse teoriene tilsier at avvisning vil virke negativt inn på den psykiske helsen, mens aksept vil virke positivt
 • Zubins sårbarhetsmodell (side 354) kan også trekkes inn i form av at kontinuerlig avvisning kan utgjøre en form for psykisk stress som vil kunne utløse psykiske lidelser hos personer med høy grad av sårbarhet.

 

Avslutning

Oppsummering og konklusjon av poengene fra hoveddelen