Eksamen Høst 2016

Tema: Ledelse

Oppgave: Skriv en tekst der du drøfter

- hva som påvirker og former en lederrolle

- hvordan og hvorfor ulik lederstil kan få betydning for gruppemedlemmenes psykiske helse

Bruk relevante psykologiske begreper, modeller og/eller teorier i besvarelsen.

Forslag til disposisjon:

Innledning

 • Definere og drøfte begrepet rolle generelt, med utgangspunkt i kapittel 4 om roller, og plassere lederrollen i denne sammenhengen
 • Definere og drøfte lederrollen spesifikt, med utgangspunkt i de første sidene i kapittel 6 om ledelse. Her kan det med fordel også vises til kapittel 3 om grupper, slik det gjøres på side 152 i kapitlet om ledelse
 • Definere lederstil (side 155), og gjerne poengtere forskjellen mellom lederstil og lederrolle (mens ledere kan ha ulik stil, har de alle rollen som leder. Lederrollen blir derfor et overordnet begrep der alle de forskjellige lederstilene inngår).
 • Presentere poengene det skal argumenteres for i hoveddelen av teksten

 

Hoveddel (videre inndelt i to tematiske deler for å tydeliggjøre kobling til eksamensoppgaven)

Hva som påvirker og former en lederrolle

 • Presentere ulike former for autoritet (delkapittel side 172-173), og argumentere for at autoritetsform vil påvirke lederrollen
 • Drøfte relevante former for maktutøvelse (side 170-171) og hvordan disse kan være med på å forme lederrollen

Hvordan og hvorfor ulik lederstil kan få betydning for gruppemedlemmenes psykiske helse

 • Drøfte hvorfor det finnes ulike teorier om lederstiler (side 164 – se også fordypningsdel side 168)
 • Oppsummere Lewins ledelsesteori og forskningen denne ble bygget på (side 155-157); poengtere at den demokratiske lederstilen hadde positiv innvirkning på forsøkspersonene, mens det motsatte var tilfelle for de to andre lederstilene. Argumentere for at trivsel og mestring (se også fordypningsdel side 168) er viktig for den psykiske helsen, og at den demokratiske lederstilen i størst grad la til rette for trivsel og mestring i Lewins studie
 • Oppsummere Bass’ teori om transformasjonsledelse (side 157-159) og knytte denne til temaene indre og ytre motivasjon (se også side 21-23). Drøfte hvordan transformasjons- og transaksjonsledelse i ulik grad legger til rette for indre motivasjon, og argumentere for at indre motivasjon, både i seg selv (oppgavene oppleves som spennende og meningsfylte) og de dokumenterte effektene av den (bedre trivsel og prestasjon i arbeidet) er langt gunstigere for den psykiske helsen enn ren ytre motivasjon
 • Autentisk ledelse (side 163): oppsummere Gardners studie og drøfte hvordan autentisitet hos lederen kan virke positivt inn på medarbeiderne, i form av at de kan være seg selv og dermed opplever høyere trivsel
 • Stoffet om mestringsledelse på side 168 kan eventuelt også presenteres i forbindelse med at mestring er et viktig psykologisk behov, og at uavhengig av hvilken lederstil det er snakk om, vil de lederne som støtter medarbeiderne til mestring kunne ha den mest positive innvirkningen på deres psykiske helse

 

Avslutning

Oppsummering og konklusjon av poengene fra hoveddelen