Eksamen Vår 2017

Eksamensoppgaven våren 2017 skilte seg litt fra tidligere gitte oppgaver i formen. Elevene skulle besvare to oppgaver, som tematisk var knyttet sammen.

Noen elever valgte å slå besvarelsen på de to oppgavene sammen, andre leverte to separate besvarelser. Her finner du en disposisjon for en besvarelse der oppgavene besvares hver for seg.

Eksamen vår 2017

 

Tema: Holdninger og kroppsbilde

 

Oppgave

Du skal svare på begge deloppgavene:

 • Presentere temaet "holdninger til kropp blant ungdom", og hvorfor dette er viktig
 • Drøft hvordan ungdoms holdninger til egen kropp kan påvirkes.
 • Drøft hvilken betydning holdningen til egen kropp kan ha for den psykiske helsen. Ta utgangspunkt i relevante kilder

 

Bruk relevante psykologiske begreper, teorier og modeller i besvarelsen.

 

Forslag til disposisjon:

 

Deloppgave 1

Innledning

 • Forklare kort hva en holdning er, med utgangspunkt i definisjon side 125.
 • Forklare, gjerne med noen korte eksempler, hvordan holdninger til egen kropp kan komme til uttrykk gjennom handlingene våre
 • Presentere poengene det skal argumenteres for i hoveddelen av teksten

 

Hoveddel

 • Drøfte hvordan holdninger til egen kropp kan påvirkes av sosialiseringsagenter (side 133)
 • Bruk også stoffet om sosialiseringsprosessen (side 33-38) og forklar hvordan holdninger til kropp kan påvirkes i primær-, sekundær- og tertiærsosialiseringen. Dette bør brukes til å poengtere at holdninger til egen kropp kan være særlig lett påvirkelige i ungdomstiden, sammenlignet med i voksen alder
 • Drøft digitale medier (kapittel 10) som kilde til påvirkning av kroppsholdninger, spesifikt i form av sosial sammenligning gjennom sosiale medier (side 270-273). Her bør det poengteres at siden ungdom i stor grad er aktive brukere av sosiale medier, vil denne formen for påvirkning kunne være spesielt stor på nettopp ungdom
 • Drøfte hvordan holdninger til kropp kan påvirkes gjennom imitasjon og identifikasjon (side 133-135) – bruk også stoffet om adaptasjonsprosessen (side 38-40)
 • Drøfte balanseteorien og kognitiv dissonans (side 136-139) i forbindelse med påvirkning av holdninger til egen kropp
 • Med utgangspunkt i teorier om gruppedannelse, drøfte hvordan holdninger til egen kropp kan påvirkes av et behov for aksept og tilhørighet, og av frykt for å skille seg ut eller bli utstøtt:
  • Maslows behovsteori (side 75)
  • Evolusjonspsykologisk teori om gruppedannelse (side 77)

Avslutning

Oppsummering og konklusjon av poengene fra hoveddelen

 

Deloppgave 2

Innledning

 • Forklare kort hva en holdning er, med utgangspunkt i definisjon side 125.
 • Forklare kort hva som menes med psykisk helse (side 297)
 • Presentere poengene det skal argumenteres for i hoveddelen av teksten

 

Hoveddel

 • Drøfte mer inngående hva psykisk helse er (side 297), og hva som er forskjellen på psykiske vansker og psykiske lidelser (side 351-353)
 • Forklare utvikling av psykiske lidelser ved hjelp av sårbarhetsmodellen (side 354-355) – argumentere for at negative holdninger til egen kropp kan utgjøre en stressfaktor som kan føre til en ervervet sårbarhet
 • Drøfte affektive lidelser (side 360) og poengtere at slankeidealer og kroppsfiksering kan føre til depressive symptomer (se fordypningsdel side 361)
 • Beskrive de ulike formene for spiseforstyrrelser (side 367) og drøfte utviklingen av disse forstyrrelsene i lys av sårbarhetsmodellen (side 354-355) og holdninger til egen kropp som stressfaktor
 • Drøfte hvordan psykiske vansker, som er mindre alvorlige enn psykiske lidelser, kan oppstå som følge av holdninger til egen kropp; for eksempel gjennom oppadgående sosial sammenligning som kan ha negativ innvirkning på selvfølelsen (side 271-273)
 • Drøfte hvordan holdninger til såkalte kroppsidealer formidles gjennom de ulike sosialiseringsagentene (side 38 og 133), og argumentere for at dette kan virke negativt inn på den psykiske helsen.

 

Avslutning

Oppsummering og konklusjon av poengene fra hoveddelen